KRABASKEN
VESTSJÆLLANDS DRAMATISKE FORENING

VEDTÆGTER

§ 1           NAVN & FORMÅL
stk. 1           Foreningens navn er: Vestsjællands Dramatiske Forening – KRABASKEN 
stk. 2           Foreningen har hjemsted i Slagelse.
stk. 3           Foreningens formål er at fremme interessen for amatørteater i Slagelse og omliggende kommuner, samt at drive teater beliggende Bredegade     11, Slagelse.
stk. 4           Foreningens arbejde sker i overensstemmelse med Dansk Amatørteatersamvirke, forkortet DATS til hvilket foreningen er tilknyttet.

§ 2           MEDLEMSKAB
stk. 1           Alle med interesse for amatørteater kan optages som aktive eller passive eller støtte medlemmer. Indmeldelse og udmeldelse sker til foreningens kasserer eller sekretariatet.
stk. 2           Aktive medlemmer har ret til, gratis at overvære forestillinger, opført Bredegade 11, mod forevisning af gyldigt medlemskort, forudsat at der er ledige pladser, når forestillingen begynder.
stk. 3           Passivt medlemsskab gælder for enkeltpersoner og giver ret til at overvære forestillinger på samme betingelser som nævnt i § 2, stk. 2. 
stk. 4           Støttemedlemskab gælder for pårørende til aktive medlemmer, der ønsker at deltage som vært ved foreningens forestillinger. Støtte medlemmer har på dage hvor de deltager som vært, samme rettigheder som øvrige værter. Støtte medlemmer har ikke andre rettigheder.
stk. 5           Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves forud, en gang om året. Medlemmer under 20 år og over 65 år opkræves for halvt årskontingent og passive medlemmer opkræves for ¼ årskontingent. Der opkræves ikke kontingent for støtte medlemmer.
stk. 6           Tre måneders kontingentrestance medfører fortabelse af medlemskab. Evt. senere medlemskab i foreningen kan kun opnås mod betaling af ikke betalte restancer. I forbindelse med udmeldelse af foreningen, er kontingent forfaldent, indtil skriftlig udmeldelse foreligger.
stk. 7           Eksklusion af et medlem kan kun foretages af generalforsamlingen, og kun med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, at en eventuel eksklusion vil blive behandlet. Forslag til eksklusion skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august det pågældende år, medlemmet ønskes ekskluderet. 
stk. 8           Intet medlem af foreningen må modtage honorar i forbindelse med optræden i foreningens navn, idet eventuel aflønning alene tilfalder foreningen.
stk. 9           Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet skal være revideret af de af generalforsamlingen valgte revisorer senest 8 dage før generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden 15. september.

§ 3           GENERALFORSAMLINGEN
stk. 1           Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 15. september. Indkaldelse sker ved elektronisk eller skriftlig meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, ved vedtægtsændringer dog 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Dersom blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:
1.     Valg af dirigent
2.     Årsberetning
3.     Fremlæggelse af regnskab
4.     Næste års kontingent
5.     Indkomne forslag
6.     Valg
7.     Eventuelt
Stemmeret har alle over 15 år, der er indmeldt (til foreningens kasserer) senest 14 dage før generalforsamlingen, og valgbare er alle over 18 år, som er aktive medlemmer og ikke er i kontingentrestance.
stk. 3           Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer der vælges ved skriftlig afstemning af generalforsamlingen for en to-årig periode. 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 ´revisorsuppleant vælges for en et-årig periode.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.
Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.
Ved afstemning vedrørende valg af menige medlemmer til bestyrelsen kan der i ulige år afgives maksimalt 3 stemmer, og i lige år maksimalt 2 stemmer på stemmesedlen.
Bestyrelsen konstituerer sig herefter med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Den er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt og indkalder til det.
stk. 4           Foreningens bestyrelse forvalter dennes midler og har ansvaret for teatrets drift.
stk. 5           Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 14 dages skriftligt varsel, når bestyrelsen eller ¼ af de stemmeberettigede medlemmer kræver det skriftligt.

§ 4           REPERTOIRE 
stk. 1           Tilrettelæggelse af repertoiret varetages af bestyrelsen, efter indkomne forslag.
stk. 2           Bestyrelsen forbeholder sig ret til i påkommende tilfælde at nedsætte et ad-hoc udvalg.

§ 5           OPHÆVELSE AF FORENINGEN
stk. 1           Til beslutning om foreningens ophævelse kræves at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens eventuelle aktiver stilles til rådighed for kulturelle formål, efter generalforsamlingens beslutning. Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. marts 1972, og ændret på:

 • ordinær generalforsamling den 28. april 1982
 • ordinær generalforsamling den 8. maj 1985
 • ordinær generalforsamling den 20. maj 1986
 • ekstraordinær generalforsamling den 13. august 1987
 • ordinær generalforsamling den 14. september 1989
 • ordinær generalforsamling den 12. september 1990
 • ordinær generalforsamling den 9. september 1991
 • ordinær generalforsamling den 9. september 1992
 • ordinær generalforsamling den 7. september 1995
 • ordinær generalforsamling den 10. september 1997
 • ordinær generalforsamling den 2. september 1998
 • ordinær generalforsamling den 9. september 1999
 • ordinær generalforsamling den 7. september 2000
 • ordinær generalforsamling d. 13. september 2005